Javni oglas za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Finansijsko-informatičkoj agenciji

Datum objave: 29.07.2022.
FIA Sarajevo
Ovo je stariji oglas za posao i moguće je da više nije važeći. Listu aktivnih oglasa za poslove pogledajte ovdje. Napomena: Većina kompanija je u stalnoj potrazi za novim kadrovima pa možete poslati CV i na ovaj oglas kako bi vas evidentirali i razmotrili prijavu.

Na osnovu člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18, 23/20 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br. U-16/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/19, 9/21 i 53/21), Pravilnika o načinu i postupku izbora kandidata za prijem u radni odnos, broj: 02-02-3169-1/19 od 09.09.2019. godine i broj: 02-30-1-792-1/2020 od 10.03.2020. godine, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 07-30-4-3612-1/2022 od 28.07.2022. godine, Finansijsko-informatička agencija raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

u Finansijsko-informatičkoj agenciji

 

I  RADNO MJESTO:

 

  1. Stručni savjetnik za analizu poslovnih podataka, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju od šest mjeseci, u Sektoru za informatičko-komunikacione tehnologije

Opis poslova: Učestvovanje u prikupljanju finansijskih informacija za pripremu statističkih izvještaja; saradnja na poslovima obrade i konsolidovanja podataka (ekstrakcija, provjera i formatiranje) iz baze podataka; pripremanje dnevnih, sedmičnih, mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaje prema uputama nalogodavca i u saradnji sa ostalim radnicima; aktivno učestvovanje i asistiranje u izradi novih i pripremi posebnih izvještaja i složenih ad hoc analiza na zahtjev klijenata, uključujući prijedlog za pozicioniranje i određivanje cijena proizvoda; rad sa alatima za ekstrakciju i analizu, te rad na naprednom formatiranju i konverziji podataka, izradi grafikona i razvijanja VBA koda; obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca sa neophodnim poznavanjem principa i postupaka deskriptivne statistike i matematičkog modeliranja kao i poznavnaje osnovnih računovodstvenih i finansijskih standarda, pokazatelja i obrazaca.

Uslovi: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-završen ekonomski, prirodno-matematički fakultet, fakultet informacionih tehnologija ili drugi fakultet informatičkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika. 

Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.552,00 KM

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

  1. Stručni savjetnik za projektovanje i programiranje, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju od šest mjeseci, u Sektoru za informatičko-komunikacione tehnologije, Odsjek za softverski inžinjering i razvoj proizvoda

Opis poslova: Analiziranje složenijih projektnih zahtjeva, te izrada konceptualnog, logičkog i fizičkog dizajna programskih rješenja korištenjem standardnih programa i alata; razvijanje aplikacija neophodnih za rad Agencije; vršenje analize postojećih softverskih rješenja; samostalno pripremanje složenijih analiza, razvojnih projekata, informacija, izvještaja i drugih najsloženijih materijala; obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca.

Uslovi: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-završen fakultet tehničkog smjera-područje tehničkih nauka, polje Računarstvo i informatika, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.807,20 KM

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

  1. Viši stručni saradnik za projektovanje i programiranje, 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju od šest mjeseci, u Sektoru za informatičko-komunikacione tehnologije, Odsjek za softverski inžinjering i razvoj proizvoda

Opis poslova: Analiziranje poslovnih procesa, te učestvovanje u izradi poslovnih modela i prepoznavanje ključnih poslovnih aktivnosti; učestvovanje u projektovanju i programiranju novih informacijskih sistema za potrebe Agencije i kreiranju novih baza podataka; testiranje funkcioniranja i izrada prateće dokumentacije za aplikacije Agencije; održavanje i ažuriranje postojećih programa i aplikacija; obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca.

Uslovi: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-završen fakultet tehničkog smjera-područje tehničkih nauka, polje Računarstvo i informatika, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.552,00 KM

Broj izvršilaca: 2 (dva).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

  1. Stručni saradnik za projektovanje i programiranje, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju od šest mjeseci, u Sektoru za informatičko-komunikacione tehnologije, Odsjek za softverski inžinjering i razvoj proizvoda

Opis poslova: Analiziranje poslovnih procesa, te učestvovanje u izradi poslovnih modela i prepoznavanje ključnih poslovnih aktivnosti; učestvovanje u programiranju novog aplikativnog softvera za potrebe Agencije; kreiranje analiza podataka iz registara Agencije; pružanje podrške korisnicima softverskih rješenja unutar Agencije; obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca.

Uslovi: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-završen fakultet tehničkog smjera-područje tehničkih nauka, polje Računarstvo i informatika, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.296,80 KM

Broj izvršilaca: 2 (dva).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

 

II POTREBNI DOKUMENTI:

Prijava na javni oglas se dostavlja na uredno popunjenom i svojeručno potpisanom prijavnom obrascu Finansijsko-informatičke agencije, a koji se može preuzeti ovdje.

Pored prijave na javni oglas, kandidati koji se prijavljuju dužni su priložiti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

  • Diploma o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);
  • Uvjerenje o državljanstvu(ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
  • Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu u struci i
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

 

NAPOMENA: Prilikom prijema u radni odnos, pod jednakim uslovima (ako je ostvaren isti ukupan broj bodova), prednost će se dati onom nezaposlenom kandidatu sa liste uspješnih kandidata ukoliko je demobilizirani branilac ili član porodice demobiliziranog branioca u smislu čl. 2. i 3. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“ broj 54/19). U skladu sa navedenim, kandidat koji se prilikom prijave na javni oglas poziva na prednost prilikom prijema u radni odnos, dužan je uz prijavu, pored ostalih potrebnih dokumenata, dostaviti i sljedeće dokaze:

  • Dokaz o statusu demobiliziranog branioca ili člana porodice demobiliziranog branioca koji izdaje Federalno ministarstvo za pitanje boraca/branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Domovinskog rata i
  • Dokaz da se demobilizirani branilac ili član porodice demobiliziranog branioca, a koji se prijavljuje na javni oglas, vodi na evidenciji nezaposlenih lica (potvrda ili uvjerenje ne starije od 15 dana).

Izabrani kandidati su dužni da, na dan stupanja na rad, dostave i ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ne starije od tri mjeseca.

 

III  NAPOMENE

Proces izbora kandidata će se provesti putem pismenog, praktičnog  i usmenog ispita, o čemu će kandidati biti detaljno i blagovremeno obavješteni. 

O rezultatima javnog oglasa kandidati će biti obavješteni dostavom odluke o načinu odabira kandidata.

Ako se na javni oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uslove iz javnog oglasa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktorica Finansijsko-informatičke agencije može obustaviti postupak izbora po ovom javnom oglasu.

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu “Dnevni avaz“, na web stranici Finansijsko-informatičke agencije (www.fia.ba), te će se dostaviti i Javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim javnim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i fotokopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sve prijave, kao i dostavljeni podaci se smatraju strogo povjerljivim i sa istim se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11), a dostavljena dokumentacija, nakon provedenog procesa izbora, neće se vraćati kandidatima.

Prijavu na ovaj javni oglas, sa svim potrebnim dokumentima osim ljekarskog uvjerenja o radnoj sposobnosti i uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, a koji se dostavljaju danom stupanja na rad, kandidati trebaju dostaviti najkasnije u roku od 20 dana od dana njegove posljednje objave, putem pošte preporučeno na adresu:

 

 

Finansijsko-informatička agencija

Ul. Ložionička br. 3

71000 Sarajevo

sa obaveznom naznakom:

 

Prijava na Javni oglas za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

u Sektoru za informatičko-komunikacione tehnologije“

 

 

Ostali oglasi

Najnoviji oglasi drugih kompanija

Zapošljavate IT kadar?

Objavite oglas koji će doći do precizno odabranih kandidata u kratkom vremenskom periodu

Objavi oglas besplatno